024 3555 8805

Giúp trẻ kỷ luật, tự lập

Lập kế hoạch là một kỹ năng quan trọng vì nó tạo điều kiện cho khả năng thiết lập các chiến lược, ưu tiên hành động và đạt được các mục tiêu mà trẻ đã đề ra
Vấn đề không phải là bạn làm giúp con những gì mà là bạn dạy cho con có thể tự làm những gì sẽ quyết định sự thành công trong cuộc đời của trẻ” – Ann Landers.